Нацрт Закона о националним мањинама послат на усвајање Скупштини Албаније

17-06-06-01-41-50banner_foto_km_deklarata_ok

После дугогодишње адвокације националних мањина и њихових представничких организација, Влада Републике Албаније је усвојила и послала на усвајање Парламенту Републике Албанији коначни нацрт Закона „ О националним мањинама у Републици Албанији“. Нацрт закона је производ рада и закључака које је Радна група састављена од представника државних институција која покривају питања која се тичу мањина сачинила у ту сврху. Велику улогу и допринос у усвајању критичних позитивних диспозиција у нацрту дао и Комитет за Националне Мањине Републике Албаније, институција која од свог формирања вршилa редовну адвокацију за усвајање таквог акта.
Закон садржи дефиницију по којој се националном мањином сматрају групе држављана Албаније с пребивалиштем у земљи, које карактеризују сталне и старе везе с албанском државом и испољавају другачије културне, етничке, верске и традиционалне карактеристике и вољу да их сачувају и унапређују у заједници и индивидуално. У том смислу, у самом закону се признају следеће мањине: Грци, Македонци, Власи/ Арумуни, Роми, Египћани, Црногорци, Бошњаци, и Срби. Закон такође предвиђа да признавање нових националних мањина се врши одлуком Савета Министра Републике Албаније на предлог министарства надлежног на унутрашње послове.
Поред општеусвојених приципа и диспозиција преузетих из Конвенције Савета Европе о Заштити Националних Мањина која се тичу права на слободно самоизјашњавање, забране дискриминације, права на слободно организовање и окупљање, слободе вероисповести, једнако и ефективно учешће у јавном животу земље, закон обезбеђује да у јединицама самоуправе где мањине живе традиционално, буде организована настава на језику мањине, у складу с законодавством о образовању док се критеријуми за одређивање оправданих захтева и броја ученика се одређују одлуком Савета Министара. Закон такође одређује и право националних мањина, поред права да самостално оснивањју своје медијске институције, да буду заступљени у државним радио-телевизијским програмима без дискриминације.
Закон предвиђа употребу језика националних мањина у службене сврхе у територијама општина у којима број припадника мањина заузима 20% укупног броја у тој општини. То укључује употребу језика мањина у топографским знаковима и назива тој општини, као и реализовање службених комуникација и препискe на тим језицима.
Законом се дефинише делокруг рада и функције Комитета за Националне Мањине који наставља да има саветодавни карактер преко давања препорука и предлагања решења државним органима за питања која се тичу националним мањинама, врши надзор над спровођењем законског оквира о мањинама као и даје мишљење поводом захтева за признавање одређене националне мањине.
Коначно нацрт закона предвиђа и формирања Фонда за националне мањине ради подршке пројектима развоја и заштите права националних мањина и за очување њиховог националног идентитета.
Удружења наше мањине поздрављају усвањање нацрта Закона о националним мањина као један корак коју ће трасирати пут ка побољшања стварног статуса права и слобода националних мањина у Албанији. Иако нацрт регулише начелно област заштите националних мањина и не пружа најбоља решења која се тичу гарантовања равноправног учешћа мањина у законодавној , судској и извршној власти, наставу на језицима мањине за све степене школског образовања, коришћење језика мањина пред судским и извршним институцијама и коришћење азбуке мањина у личним документима, сматрамо да закон представља полазну тачку ка даљој правном регулисању и конкретном спровођењу права и слобода које припадају националним мањинама у Албанији.
Текст закона на албанском

MBROJTJA-E-PAKICAVE-KOMBETARE-2

No comments yet

Comments are closed

Copyright (C) 2014, Shoqata Identitet | Faqe Interneti nga Interweb.al sh.p.k